Zarząd

Bartosz Kuźniar - Prezes Zarządu Lokum Deweloper S.A.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Posiada 15-letnie doświadczenie na rynku deweloperskim. Z Grupą Lokum Deweloper związany jest od początku jej działalności. Od 2005 r. sprawuje funkcję Prezesa Zarządu. Jest odpowiedzialny za wyznaczanie kierunku rozwoju Spółki oraz nadzór nad realizacją przyjętych założeń i działań. W 2015 r. wprowadził Spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w 2016 r. doprowadził do poszerzenia działalności Grupy o rynek krakowski.

 

Tomasz Dotkuś - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie i Informatyka. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Ze Spółką związany jest od 2015 r., od kwietnia 2015 r. do sierpnia 2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, obecnie stoi na czele pionu finansowego jako Dyrektor Finansowy. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie finansów i księgowości. W latach 2000-2010 pracował na stanowiskach audytorskich i księgowych w takich firmach jak Roedl Audit Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, Deloitte Audyt Sp. z o.o. oraz Neonet S.A. W latach 2010-2014 prowadził działalność gospodarczą - Kancelaria Biegłego Rewidenta i Biuro Rachunkowe. Od 2011 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obornikach Śląskich Sp. z o.o., gdzie w latach 2011-2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od czerwca 2014 r. do sierpnia 2017 r. pełni funkcję głównego księgowego w Tarczyński S.A. oraz prokurenta w Tarczyński S.A. i Tarczyński Marketing Sp. z o.o. Od listopada 2016 r. do sierpnia 2017 r. pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w Tarczyński GmbH.

 

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu spółki Lokum Deweloper S.A. pobierz

Zgodnie z oświadczeniami członków Zarządu, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.