WZA

2023

 
 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pobierz
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz
 • Projekty dokumentów Pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenia części zysku z 2022 r. na wypłatę dywidendy Pobierz 
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A w sprawie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia Pobierz 
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego zywczajnego walnego zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz 
 • Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Pobierz
 • Sprawozdanie Zarządu GK Lokum Deweloper za 2022 r. w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego Pobierz
 • Oświadczenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o istotnych transakcjach zawartych w 2022 r. Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZ z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2022 Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok 2022 Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok 2022 Pobierz
 

2022

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.09.2022 r.

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pobierz
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz
 • Projekty dokumentów Pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu Pobierz
 • Uchwała nr 1/07/2022 Zarządu spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie rozpoczęcia procedury połączenia transgranicznego Lokum Deweloper S.A. oraz Lokum Investment S.a.r.l. Pobierz
 • Uchwała nr 1/08/2022 Zarządu spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania uzasadniającego połącznie Lokum Deweloper S.A. oraz Lokum Investment S.a.r.l. Pobierz
 • Uchwała nr 2/08/2022 Zarządu spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Pobierz
 • Uchwała nr 3/08/2022 Zarządu spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Lokum Deweloper S.A. Pobierz
 • Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Pobierz

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22.06.2022 r.

 

 

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22.06.2022 r. Zobacz film

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Załącznik Nr 1 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz
 • Załącznik Nr 2 - Projekty dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na WZ Lokum Deweloper S.A. planowanym na 22.06.2022 r. Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenia części zysku z 2021 r. na wypłatę dywidendy Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZ z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2021 Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok 2021 Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze i polityki w tym zakresie Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny przygotowanej przez Zarząd propozycji porządku obrad ZWZ Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu o przeznaczenie części zysku za 2021 na wypłatę dywidendy Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 roku Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie stosowania Dobrych Praktych GPW 2021 Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Tomaszowi Dotkusiowi Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania niektórych projektów uchwał ZWZ Pobierz
 • Załącznik do dyskusji z pkt 16 porządku obrad ZWZ Pobierz
 • Ocena Rady Nadzorczej Pobierz
 • Sprawozdanie Zarządu GK Lokum Deweloper za 2021 r. w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok 2021 Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz
 • Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach LD 2021 Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 22 czerwca 2022 r. Pobierz 

 

Raport okresowy roczny jednostkowy za 2021 r.

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 r.

 

W nawiązaniu do zasady 4.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Spółka informuje, że nie będzie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 22.06.2022 r. Z przebiegu obrad zostanie sporządzony zapis wideo, który następnie zostanie zamieszczony na stronie.

Kontakt: wza@lokumdeweloper.pl 

2021

 

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2021 r. Zobacz film

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Załącznik Nr 1 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz
 • Załącznik Nr 2 - Projekty dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na WZ Lokum Deweloper S.A. planowanym na 29.06.2021 r. Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenia zysku z 2020 r. na wypłatę dywidendy Pobierz
 • Ocena Rady Nadzorczej z dnia 11.03.2021 r. Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZ z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2020Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok 2020 Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok 2020 Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze i polityki w tym zakresie Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego Pobierz 
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Pobierz 
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pobierz 
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Pobierz 
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu o przeznaczenie części zysku za 2020 na wypłatę dywidendy Pobierz 
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 Pobierz 
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi Pobierz 
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Tomaszowi Dotkusiowi Pobierz 
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny przygotowanej przez Zarząd propozycji porządku obrad ZWZ Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania niektórych projektów uchwał ZWZ Pobierz 
 • Załącznik do dyskusji z pkt 12 porządku obrad ZWZ Pobierz 
 • Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania o wynagrodzeniach Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 2021 r. Pobierz

Raport okresowy roczny jednostkowy za 2020 r.

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2020 r.

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka informuje, że nie będzie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 29.06.2021 r. Z przebiegu obrad zostanie sporządzony zapis wideo, który następnie zostanie zamieszczony na stronie.

Kontakt: wza@lokumdeweloper.pl 

2020

 

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.07.2020 r. Zobacz film

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Załącznik Nr 1 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz
 • Załącznik Nr 2 - Projekty dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na WZ Lokum Deweloper S.A. planowanym na 29.07.2020 r. Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenia zysku z 2019 r. na kapitał zapasowy Spółki Pobierz
 • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz
 • Ocena Rady Nadzorczej z dnia 25.03.2020 r. Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze i polityki w tym zakresie Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku z 2019 roku na kapitał zapasowy Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019 Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Tomaszowi Dotkusiowi Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny przygotowanej przez Zarząd propozycji porządku obrad ZWZ Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZ z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok 2019 Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2019 Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok 2019 Pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 29 lipca 2020 r. Pobierz

 

Raport okresowy roczny jednostkowy za 2019 r.

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 r.


W nawiązaniu do zasady I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka informuje, że nie będzie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 29.07.2020 r. Z przebiegu obrad zostanie sporządzony zapis wideo, który następnie zostanie zamieszczony na stronie.

Kontakt: wza@lokumdeweloper.pl

 

2019

 

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24.04.2019 r. Zobacz film

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Załącznik Nr 1 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz
 • Załącznik Nr 2 - Projekty dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na WZ Lokum Deweloper S.A. planowanym na 24.04.2019 r. Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenia zysku z 2018 r. na wypłatę dywidendy Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze i polityki w tym zakresie Pobierz
 • Ocena Rady Nadzorczej z dnia 27.03.2019 r. Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu o przeznaczenie części zysku za 2018 na wypłatę dywidendy Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Tomaszowi Dotkusiowi Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny przygotowanej przez Zarząd propozycji porządku obrad ZWZ Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny planowanej zmiany Statutu Spółki Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla ZWZ z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Lokum Deweloper SA za rok 2018 Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper SA w roku 2018 Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu spółki Lokum Deweloper S.A. za rok 2018 Pobierz

Raport okresowy roczny jednostkowy za 2018 r.

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 24 kwietnia 2019 r. Pobierz

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka informuje, że nie będzie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 24.04.2019 r. Z przebiegu obrad zostanie sporządzony zapis wideo, który następnie zostanie zamieszczony na stronie.

Kontakt: wza@lokumdeweloper.pl

 

2018

 

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24.04.2018 r. Zobacz film

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Załącznik Nr 1 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pobierz
 • Załącznik Nr 2 - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lokum Deweloper S.A. Pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na WZ Lokum Deweloper S.A. planowanym na 24.04.2018 r. Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi zarządu Bartoszowi Kuźniarowi Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi zarządu Marzenie Przeniosło Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze i polityki w tym zakresie Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy za 2017 rok Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 Pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Tomaszowi Dotkusiowi Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenia zysku z 2017 r. oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2017, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok 2017 Pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania Pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok 2017 Pobierz

Raport okresowy roczny jednostkowy za 2017 r.

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 24 kwietnia 2018 r. Pobierz

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka informuje, że nie będzie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 24.04.2018 r. Z przebiegu obrad zostanie sporządzony zapis wideo, który następnie zostanie zamieszczony na stronie.

2017

24.08.2017 r.

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  24.08.2017 r. Zobacz film

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanym na 24.08.2017 r. pobierz
 • Załącznik nr 1_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów pobierz
 • Załącznik nr 2_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na WZ Lokum Deweloper S.A. planowanym na 24.08.2017 r. pobierz
 • Protokół z głosowania Rady Nadzorczej z dnia 27.07.2017 r. pobierz
 • Uchwała Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pobierz
 • Zgłoszenie kandydatury na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. - komunikat pobierz
 • Protokół z głosowania elektronicznego Rady Nadzorczej z dnia 25.08.2017 r. pobierz

 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper SA pobierz

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka informuje, że nie będzie transmitowała obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 24.08.2017 r. Z przebiegu obrad zostanie sporządzony zapis wideo, który następnie zostanie zamieszczony na stronie.

 

12.06.2017 r.

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.06.2017 r. Zobacz film

 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pobierz
 • Załącznik 1 – Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów pobierz
 • Załącznik 2 – Projekty uchwał na zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na WZ Lokum Deweloper S.A. planowanym na 12.06.2017 r. pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenia zysku z 2016 r. oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy pobierz
 • Uchwała Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze i polityki w tym zakresie pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper... pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy za 2016 rok pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi zarządu Bartoszowi Kuźniarowi pobierz
 • Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego udzielenia absolutorium członkowi zarządu Marzenie Przeniosło pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2016, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego... pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok 2016 pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania... pobierz
 • Protokół z głosowania Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2017 r. pobierz

Raport okresowy roczny jednostkowy za 2016 r.

Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 r.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 12 czerwca 2017 r. pobierz

W nawiązaniu do zasady I.Z.1.16 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka informuje, że nie będzie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 12.06.2017 r. Z przebiegu obrad zostanie sporządzony zapis wideo, który następnie zostanie zamieszczony na stronie.

2016

 

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12.04.2016 Zobacz film
 • Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11.03.2016 r. pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. pobierz
 • Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04.04.2016 r. pobierz
 • Protokół z głosowania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  pobierz  
 • Ogłoszenie Zarządu Spółki Lokum Deweloper S.A. o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanym na 12.04.2016 r. pobierz
 • Załącznik 1 – Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji pobierz
 • Załącznik 2 – Projekty uchwał na zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pobierz
 • Formularz pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na WZ Lokum Deweloper S.A. planowanym na 12.04.2016 r. pobierz
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 2016 r. pobierz