Strategia

Strategia Lokum Deweloper S.A. i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper zakłada specjalizację w realizacjach dużych osiedli mieszkaniowych liczących co najmniej kilkaset mieszkań w jednej lokalizacji, dzięki czemu Spółka skutecznie korzysta z efektu skali. Oferowane lokale sprzedawane są w standardzie deweloperskim, a także z wykończeniem „pod klucz”. Inwestycje Lokum Deweloper zlokalizowane są głównie w centrum miasta lub w dobrze skomunikowanych z nim okolicach z bogatym zapleczem handlowo-usługowym. Wyróżnia je atrakcyjne zagospodarowanie części wspólnych, w tym w zakresie terenów rekreacyjnych. W efekcie oferowane lokale znakomicie spełniają funkcje, zarówno mieszkaniowe, jak i inwestycyjne. Kompleksowa oferta Grupy Lokum Deweloper obejmuje także usługi aranżacji i wykończenia wnętrz sprzedanych lokali oraz doradztwo w zakresie pozyskania kredytów bankowych. 
Lokum Deweloper planuje kontynuować sprawdzony model biznesowy koncentrujący się na realizacji dużych, wielorodzinnych projektów deweloperskich o podwyższonym standardzie. Celem Zarządu jest przy tym realizacja takich inwestycji, które przy zwiększaniu skali działalności pozwolą utrzymać dotychczasową rentowność Grupy Kapitałowej. Spółka zamierza umacniać swą pozycję na rynkach, na których jest obecna – tj. wrocławskim i krakowskim. Rozwój Grupy Lokum Deweloper będzie odbywał się poprzez dalszą rozbudowę banku ziemi o nieruchomości położone w preferowanych przez klientów lokalizacjach i wyposażone w odpowiednią infrastrukturę, w oparciu o doświadczoną kadrę zarządzającą procesem inwestycyjnym. Wszyscy pracownicy Spółki mają możliwość ciągłego doskonalenia swojej wiedzy oraz umiejętności poprzez cyklicznie uczestniczenie w szkoleniach oraz konferencjach z zakresu realizacji projektów deweloperskich oraz dotyczących prawa budowlanego, podatków, rachunkowości, a także sprzedaży, komercjalizacji i marketingu. Pracownicy Lokum Deweloper mają zagwarantowane wszelkie niezbędne narzędzia oraz warunki wykonywania pracy w pełni dostosowane do funkcji, jaką pełnią w organizacji, zarówno jeśli wykonują pracę biurową (odpowiednie zaplecze socjalne, biurowe, sprzęt dostosowany do ergonomii pracy), jak i pracę na budowach. Kierownicy budów, kierownicy robót oraz inżynierowie pracujący na co dzień na terenach inwestycji mają zapewnione pełne zaplecze socjalne w celu komfortowego wykonywania powierzonych zadań. Spółka zapewnia im warunki pracy zgodne z wymogami BHP oraz innymi przepisami i normami dotyczącymi warunków pracy. W Grupie Kapitałowej funkcjonuje procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych, która umożliwia możliwość sygnalizowania nieprawidłowości. Zarząd na bieżąco monitoruje kwestie równouprawnienia płci oraz prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie nierównościom w tym zakresie. Polityka wynagradzania pracowników przewiduje uwzględnianie przede wszystkim kompetencji danego pracownika oraz osiąganych przez niego wyników. Nie bez znaczenia jest też to, że budownictwo jest branżą zdominowaną przez mężczyzn, przy czym w polityce zatrudniania nowych pracowników w Grupie Kapitałowej płeć nie jest brana pod uwagę na żadnym etapie procesu rekrutacji, a także w zakresie ustalania ścieżek rozwoju i awansów, za decydujące uznawane są umiejętności oraz kompetencje. Jednocześnie wiele stanowisk kierowniczych, szczególnie w działach związanych ze sprzedażą, marketingiem, finansami, prawem jest zajmowanych przez kobiety. Wskaźnik równości wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Spółki (kobietom i mężczyznom) określa nieznaczną dysproporcję na korzyść mężczyzn. Zaznaczyć należy, że zdecydowaną większość pracowników Spółki stanowią mężczyźni. Spółka nie ma możliwości zapewnienia równości wynagrodzeń z uwagi na specyfikę branży deweloperskiej, w której główną siłę roboczą ze względu na rodzaj wykonywanej pracy, stanowią mężczyźni. 
Dla swoich projektów Grupa Lokum Deweloper pełni funkcję generalnego wykonawcy, co umożliwia uzyskanie wysokiej jakości produkcji przy optymalnych kosztach realizacji. W efekcie ponadprzeciętnej rentowności prowadzonych projektów, Lokum Deweloper zbudowała na przestrzeni lat stabilną pozycję finansową. Osiągnięta rentowność każdego z projektów jest porównywana z wartościami zakładanymi na etapie przygotowania inwestycji, wskazywane są przyczyny odchyleń oraz możliwości dalszej optymalizacji tego wskaźnika. Grupa Lokum Deweloper przeznacza co roku znaczną część wypracowanego zysku netto na dalszy rozwój. 
Spółka na bieżąco monitoruje swój udział w rynku deweloperskim (wrocławskim i krakowskim). Wśród podstawowych wskaźników jest liczba sprzedanych lokali oraz liczba lokali będąca w realizacji. Głównym długoterminowym celem strategii Lokum Deweloper jest ciągłe zwiększanie udziału w rynku deweloperskim, mierzone poprzez udział zawartych umów sprzedaży lokali w rynku pierwotnym na obszarach, na których Grupa Lokum Deweloper prowadzi działalność przy niepogorszonej rentowności sprzedaży.
W celu zapewnienia ciągłości realizacji projektów deweloperskich Lokum Deweloper korzysta ze zdywersyfikowanych źródeł finansowania takich jak obligacje, kredyty bankowe oraz kapitały własne. Ciągłej weryfikacji podlega koszt pozyskania kapitału na realizację projektów deweloperskich, co jest dokonywane z wykorzystaniem różnych wskaźników finansowych, takich jak średnioważony koszt kapitału, wskaźnik poziomu kosztów finansowych oraz wskaźniki zadłużenia.
Realizacja projektów deweloperskich jest procesem oddziałującym na środowisko. Grupa minimalizuje ten aspekt poprzez odpowiednie uzgodnienia oraz analizę wpływu danej inwestycji na środowisko oraz klimat. Wszystkie tworzone przez Lokum Deweloper osiedla spełniają najwyższe standardy oraz wymogi w zakresie parametrów energetycznych budynków (tak, aby współczynnik straty ciepła był jak najniższy). Osiągane jest to poprzez stosowanie najwyższej jakości standardów i materiałów dostarczanych przez renomowane firmy, co zmniejsza późniejsze zużycie energii koniecznej do utrzymania i ogrzania budynków. Podstawowym ryzykiem związanym ze zmianami klimatu jest niebezpieczeństwo ciągłego podnoszenia norm stawianych przed nowo projektowanymi budynkami, co może się przełożyć na wzrost kosztów realizacji inwestycji. Strategią Zarządu jest w tej kwestii spełnianie zawsze najbardziej rygorystycznych norm oraz, jeśli to tylko możliwe, korzystanie z infrastruktury miejskiej w zakresie doprowadzania ciepła do budynków (gdyż jest to najbardziej efektywny sposób dostarczania energii) oraz współpraca z odpowiednimi instytucjami w zakresie modernizacji infrastruktury miejskiej, co bezpośrednio wpłynie nie tylko na nowo powstające osiedle, ale również na okoliczne budynki. Co więcej, przy realizacji swoich inwestycji Lokum Deweloper dba o nasadzenia dużej ilości zieleni wielogatunkowej (w tym miododajnej). Na terenach inwestycji znajdują się strefy zieleni z fontannami, pergolami, a także ogródki, zielone balkony, zielone ściany i dachy. Ponadto, w celu zmniejszenia oddziaływania Grupy Kapitałowej na środowisko i zmiany klimatu, Spółka wprowadziła dla swoich pracowników flotę samochodów hybrydowych, które ograniczają emisję szkodliwego dla środowiska CO2 oraz związków azotu, są wysokowydajne i ekologiczne. Lokum Deweloper dba także o jakość urządzeń i instalacji w samochodach flotowych, min. poprzez regularne serwisowanie aut, zapewniając tym samym mniejsze straty energii oraz wyższą efektywność pojazdów. Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym oddziaływanie na środowisko jest system przesyłania dokumentów w Spółce. Dzięki elektronicznemu obiegowi wszelkich pism zapewniona została oszczędność papieru i energii. Spółka dąży do wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie ekologii i ochrony ekosystemu, przez co na bieżąco wprowadza konieczne w tym celu środki.
Oprócz oddziaływania na środowisko naturalne, każda inwestycja deweloperska wpływa również na środowisko społeczne, a także obciąża infrastrukturę miejską. Grupa Lokum Deweloper w swojej historii dokonała rewitalizacji wielu terenów poprzemysłowych. Obszary te pełnią nowe funkcje, a niszczejąca zabudowa poprzemysłowa zyskała nowe przeznaczenie stając się jednocześnie elementem dziedzictwa społecznego. 
W procesie planowania inwestycji deweloperskiej jej zakres jest konsultowany z lokalnymi społecznościami, w szczególności z sąsiednimi wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami w celu wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie integracji istniejącej społeczności z planowanym założeniem budowlanym. Po zrealizowaniu osiedli spółki z Grupy Kapitałowej w ramach dobrej współpracy i celem podtrzymywania zaufania, którym obdarzyli je klienci, utrzymują dobre stosunki z klientami i zarządcami wspólnot mieszkaniowych powstałych na wybudowanych inwestycjach. 
Zarząd Spółki nie pozostaje także obojętny na obciążenie infrastruktury miejskiej z uwagi na realizowane inwestycje. Grupa, wspólnie z władzami miasta oraz instytucjami zarządzającymi przestrzenią miejską, prowadzi wiele projektów mających na celu zminimalizowanie wpływu realizowanych inwestycji na infrastrukturę miejską. Wśród takich działań można wyróżnić przebudowę infrastruktury drogowej w rejonie inwestycji, rozbudowę komunikacji miejskiej, a także dofinansowanie podobnych projektów wykonywanych przez władze miasta i różne podmioty, co dodatkowo sprawia, że realizowane projekty deweloperskie stają się bardziej atrakcyjne dla klientów Lokum Deweloper.