MENU

Seria E

Warunki emisji
Seria E
Liczba Obligacji 100.000
Wartość nominalna jednej Obligacji 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
Łączna wartość nominalna Obligacji 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) PLN
Dzień Emisji 18 grudnia 2017 roku
Dzień Wykupu 18 czerwca 2021 roku
Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są niezabezpieczone
Cele Emisji

1. Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie przez Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta lub

2. Spłata przez Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji

Dni płatności odsetek 18 czerwca 2018 roku, 18 grudnia 2018 roku, 18 czerwca 2019 roku, 18 grudnia 2019 roku, 18 czerwca 2020 roku, 18 grudnia 2020 roku, 18 czerwca 2021 roku
Oprocentowanie Zmienne WIBOR 6M + marża 3,1 % (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej Spółki i może wynosić od 3,1 – 3,5% w skali roku).
Catalyst Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO GPW i ASO BONDSPOT