MENU

Seria D

Zarząd Lokum Deweloper w dniu 1 marca 2019 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 22 marca 2019 r. przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 75.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 75.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięc milionów) PLN, o którym szczegółowo poinformował w raporcie bieżącym nr 5/2019. Obligacje zostały wykupione w dniu 22.03.2019 r., a następnie wykluczone z alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Warunki emisji
Seria D
Liczba Obligacji 75.000
Wartość nominalna jednej Obligacji 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) PLN
Łączna wartość nominalna Obligacji 75.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) PLN
Dzień Emisji 26 kwietnia 2017 roku
Dzień Wykupu 26 kwietnia 2020 roku
Zabezpieczenie Obligacji Obligacje są niezabezpieczone
Cele Emisji Finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie oraz spłata przez Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta zobowiązań, w szczególności tych wynikających z wyemitowanych obligacji
Dni płatności odsetek 26 października 2017 roku, 26 kwietnia 2018 roku, 26 października 2018 roku, 26 kwietnia 2019 roku, 26 października 2019 roku, 26 kwietnia 2020 roku
Oprocentowanie Zmienne WIBOR 6M + marża 3,2 % (marża jest zmienna w zależności od wartości wskaźnika dźwigni finansowej Spółki i może wynosić od 3,2 – 3,6% w skali roku).
Catalyst Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do ASO GPW i ASO BONDSPOT

Nota informacyjna Obligacji serii D:

Lokum_Deweloper_Nota_informacyjna_seria_D.pdf