Raport 41/2017 Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii C

Data sporządzenia 2017-11-29
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii C
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 29 listopada 2017 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 21 grudnia 2017 r. przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) sztuk Obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii C Emitenta (Obligacje). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 13 Warunków Emisji Obligacji.

Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji (1.000,00 PLN) oraz dodatkowej premii w wysokości 1,00% wartości nominalnej jednej Obligacji (10,00 PLN). Dodatkowo obligatariuszom wypłacony zostanie należny do dnia 21 grudnia 2017 r. Kupon za 3. okres odsetkowy w wysokości 22,83 PLN na jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 13 grudnia 2017 r.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Data publikacji: 29.11.2017 r., godz.: 15:15

 

Poprzedni raport: 29 Listopad 2017

40/2017 – Zmiana programu emisji obligacji

Czytaj więcej