Raport 35/2017 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Data sporządzenia 2017-09-28
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28.09.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 7 sp. k. (Lokum 7) - spółka zależna od Emitenta zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Alior Bank S.A.), na mocy której Lokum 7 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 33.773.000,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą "Lokum VENA" - Etap I (Inwestycja), realizowanej na działkach położonych przy ul. Poniatowskiego/Prusa we Wrocławiu (Nieruchomość).

Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, zaś termin spłaty został ustalony na dzień 31 marca 2020 roku.

Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę i prowizję Alior Bank S.A.

W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:

1.Hipoteka umowna łączna do kwoty 50.660.000,00 zł ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie własności działek położonych we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego/Prusa.

2.Sądowy zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej.

3.Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta.

Lokum 7 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do:

1) niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Banku S.A., w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Alior Banku S.A.,

2) nie wypłacania lub nie przekazywania w jakiejkolwiek innej formie wspólnikom/ akcjonariuszom/udziałowcom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych przekraczających 8% zysku, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym Lokum 7, jak również nie przekazywania tym osobom żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych przez nich udziałów/akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Banku S.A.,

3) nie udzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Baku S.A. pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie nie finansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kredytowana inwestycja dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (budynek A) w ramach zadania inwestycyjnego "LOKUM Vena - etap I" z 181 lokalami mieszkalnymi, 1 lokalem niemieszkalnym (usługowym) oraz 125 miejscami postojowymi w garażu podziemnym i 73 miejscami postojowymi naziemnymi.

28.09.2017 r., godz. 13:05

 

Poprzedni raport: 22 Wrzesień 2017

34/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej