Raport 36/2021 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Data sporządzenia 2021-12-21
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 grudnia 2021 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka jawna (Lokum 4) - spółka zależna od Emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), na mocy której Lokum 4 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 108.619.720,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego "Lokum Porto" we Wrocławiu przy ul. Gnieźnieńskiej - II etap obejmujący budowę sześciu budynków mieszkalnych oznaczonych literami K, L, M, N, O, P (Inwestycja).

Kredyt udzielony jest na okres 30 miesięcy, do dnia 15 czerwca 2024 roku.

Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku.

W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:

1. hipoteka umowna łączna do kwoty 268.000.000,00 zł wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku, ustanowiona na: a) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gnieźnieńskiej wraz z własnością budynków, które stanowić będą odrębną nieruchomość, b) prawie własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gnieźnieńskiej (niniejsza hipoteka stanowi wspólne zabezpieczenie Kredytu oraz umowy kredytowej z dnia 31 lipca 2020 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2020, a która została aneksowana w tym zakresie, w dniu 21 grudnia 2021 r.),

2. sądowy zastaw rejestrowy na rzecz Banku na wierzytelnościach z Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych, prowadzonych w Banku dla Inwestycji (osobno dla każdego zadania: zadanie 2B - budynki M i N, zadanie 2A - budynki K, L, O, P),

3. weksel własny in blanco z wystawienia Lokum 4 wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta.

Spółka Lokum 4 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do:

1. niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Banku,

2. nieudzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie niefinansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności,

3. wypłacania wspólnikom, akcjonariuszom, udziałowcom lub innym uprawnionym osobom, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, pod warunkiem rozliczenia I etapu inwestycji Lokum Porto i spłaty Kredytu udzielonego przez Bank na finansowanie tego etapu inwestycji.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Data publikacji: 21.12.2021 r., godz. 12:24

 

Poprzedni raport: 16 Grudzień 2021

35/2021 – Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej