Raport 17/2020 Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Data sporządzenia 2020-07-31
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Sp. k. (Lokum 4) - spółka zależna od Emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), na mocy której Lokum 4 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 85.634.937,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego "Lokum Porto" we Wrocławiu przy ul. Gnieźnieńskiej - budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B, C) oraz jednego budynku o przeznaczeniu hotelowym (D) (Inwestycja).

Kredyt udzielony jest na okres 35 miesięcy, do dnia 15 czerwca 2023 roku.

Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku.

W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:

1. hipoteka umowna do kwoty 128.452.410,00 zł wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku, ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Gnieźnieńskiej wraz z własnością budynków, które stanowić będą odrębną nieruchomość,

2. sądowy zastaw rejestrowy na rzecz Banku na wierzytelnościach z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, prowadzonego w Banku dla Inwestycji,

3. poręczenie cywilne udzielone przez Emitenta.

Lokum 4 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do:

1. niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Banku,

2. nieudzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie niefinansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności,

3. niewypłacania lub nieprzekazywania w jakiejkolwiek innej formie wspólnikom/ akcjonariuszom/udziałowcom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych przekraczających 8,5% zysku, w tym również spłaty zobowiązań z zysków z lat ubiegłych, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym Lokum 4, jak również nieprzekazywania tym osobom żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych przez nich udziałów/akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Data publikacji: 31.07.2020 r., godz. 15:35

 

Poprzedni raport: 29 Lipiec 2020

16/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 29 lipca 2020 roku

Czytaj więcej