Raport 14/2019 Zawarcie umów nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta

Data sporządzenia 2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie umów nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum 15 S.K.A. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) zawarła w dniu 22 maja 2019 r. dwie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych: Nieruchomości 1 wraz z własnością położonych budynków, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, położonej we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej nr 79, AM-13, obręb 0068 Zakrzów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32, o powierzchni 2,4482 ha oraz Nieruchomości 2, która jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, położoną we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej, AM-13, obręb 0068 Zakrzów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 33/2, o powierzchni 0,4020 ha.

Kupujący za Nieruchomość 1 zapłacił cenę nabycia w kwocie 18.550.00,00 złotych, za Nieruchomość 2 cenę nabycia w kwocie 1.450.000,00 złotych netto, która została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 1.783.500,00 złotych.

Zakup Nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych Kupującego.

Finalizacja transakcji była możliwa z uwagi na nieskorzystanie przez Skarb Państwa - Prezydenta Wrocławia wykonującego zadania Starosty w Mieście Wrocław z prawa pierwokupu.

Na nieruchomościach przy ul. Stoczniowej Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, lokalami usługowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

Data publikacji: 22.05.2019 r., godz. 13:43

 

Poprzedni raport: 24 Kwiecień 2019

13/2019 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 roku

Czytaj więcej