Raport 20/2019 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu

Data sporządzenia 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum 16 S.K.A. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) w dniu 18.11.2019 r. zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości gruntowej wraz z własnością położonych budynków (Umowa przedwstępna), położonej we Wrocławiu przy ul. Lothara Herbsta, obręb 0062 Sołtysowice, o powierzchni ok. 1,92 ha (Nieruchomość).

Przyrzeczona umowa sprzedaży Nieruchomości (Umowa przyrzeczona) lub warunkowa umowa sprzedaży Nieruchomości, w przypadku przysługiwania Skarbowi Państwa prawa pierwokupu, zostanie zawarta nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia uzyskania przez spółkę pod firmą Olczyk Sp. z o. o. Lokum 16 S.K.A. ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu budynków wielomieszkaniowych (wielorodzinnych) z towarzyszącymi lokalami niemieszkalnymi (usługowymi), garażem podziemnym wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, jednak nie później niż w terminie jednego roku od dnia zawarcia Umowy przedwstępnej, z zastrzeżeniem warunków dodatkowych, opisanych w umowie przedwstępnej.

Strony ustaliły, że w przypadku sprzedaży Nieruchomości lub jej części albo udziału w Nieruchomości na rzecz osoby trzeciej, Kupującemu przysługiwać będzie prawo pierwokupu Nieruchomości lub jej części albo udziału w Nieruchomości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony ustaliły cenę sprzedaży za Nieruchomość na kwotę 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) plus należny podatek VAT (w stawce obowiązującej w dniu zawarcia Umowy przyrzeczonej).

Kupujący zobowiązany jest do wpłaty kwoty zadatku 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) brutto na depozyt notarialny po spełnieniu się warunków określonych w Umowie przedwstępnej.

Na nieruchomości Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 350 lokali, standardowo realizowanego przez spółki z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A.

Data publikacji: 18.11.2019 r., godz. 15:15

 

Poprzedni raport: 12 Listopad 2019

19/2019 – Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Czytaj więcej