Raport 26/2020 Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu

Data sporządzenia 2020-10-29
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 18.11.2019 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 16 S.K.A. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) w dniu 29.10.2020 r. zawarła aneks do przedwstępnej umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej (Umowa przedwstępna), położonej przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu (Nieruchomość). Do zmiany Umowy przedwstępnej doszło na wniosek Sprzedających oraz z przyczyn leżących po ich stronie.

Strony uzgodniły, że przyrzeczona umowa sprzedaży Nieruchomości (Umowa przyrzeczona) zostanie zawarta nie później niż w terminie do 30.06.2021 r., z zastrzeżeniem warunków dodatkowych opisanych w aneksie. Jednakże Strony na żądanie Kupującego wyrażone po 31.03.2021 r. mogą zawrzeć Umowę przyrzeczoną przed terminem wskazanym powyżej.

Ponadto Kupujący przekazał na depozyt notarialny zadatek w kwocie 2 mln zł brutto, który zostanie wypłacony Sprzedającym po spełnieniu się warunków określonych w Umowie przedwstępnej i aneksie. Zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny sprzedaży.

Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Data publikacji: 29.10.2020 r., godz. 16:38

 

Poprzedni raport: 26 Październik 2020

25/2020 – Informacja o transakcji na obligacjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej