Raport 18/2020 Zawarcie aneksów do przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Poprzecznej we Wrocławiu

Data sporządzenia 2020-08-13
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie aneksów do przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntów przy al. Poprzecznej we Wrocławiu
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 12.09.2018 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o. o. Lokum 11 S.K.A. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) w dniu 13.08.2020 r. zawarła dwa aneksy do przedwstępnych umów nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu przy al. Poprzecznej (Nieruchomość).

Strony uzgodniły nowe daty zawarcia Umów przyrzeczonych nabycia prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości na dzień niepóźniejszy niż do dnia 31.12.2022 r.

Zwiększeniu uległo również zobowiązanie Kupującego do uiszczenia na rzecz Sprzedających kwot zadatków, które zostaną zaliczone na poczet ceny sprzedaży o łączną kwotę 3 mln zł netto, tj. do kwoty 8 mln zł netto.

Sprzedający i Kupujący ustalili, że kwoty stałe wynikające z umów przedwstępnych, w łącznej wysokości 70 mln zł netto, podlegać będą oprocentowaniu w wysokości 10% w skali roku, począwszy od dnia następnego po dniu pierwotnie ustalonego terminu na zawarcie danej umowy przyrzeczonej do dnia poprzedzającego ich zawarcie.

Kupujący zobowiązał się do uiszczenia Sprzedającemu kwot stanowiących równowartość należności z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, a także z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Nieruchomości - za okres od dnia następnego po dniu pierwotnych terminów przewidzianych na zawarcie umów przyrzeczonych do dnia przewidzianego w ww. aneksach na zawarcie umów przyrzeczonych.

Pozostałe istotne warunki umów nie uległy zmianie.

Data publikacji: 13.08.2020 r., godz. 14:08

 

Poprzedni raport: 31 Lipiec 2020

17/2020 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej