Raport 11/2018 Wybranie oferty spółki zależnej Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu na zakup nieruchomości

Data sporządzenia 2018-03-28
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wybranie oferty spółki zależnej Emitenta jako najkorzystniejszej w przetargu na zakup nieruchomości
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że Emitent otrzymał informację o rozstrzygnięciu przetargu pisemnego nieograniczonego odbywającego się w dniu dzisiejszym i organizowanego przez spółkę pod firmą Geofizyka Kraków S.A. w likwidacji (Sprzedający) w zakresie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków, położonej w Krakowie przy ul. Bagrowej 3 (Nieruchomość) o łącznej powierzchni około 1,69 ha.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła Olczyk Sp. z o.o. Lokum 11 S.K.A. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący). 

Kupujący nabędzie Nieruchomość w oparciu o umowę przenoszącą, w sytuacji gdy złożona przez Kupującego oferta zostanie zatwierdzona przez likwidatorów Sprzedającego oraz gdy spółki z grupy kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie wykonają przysługującego im prawa pierwokupu.

Cena nabycia została ustalona na kwotę 13,2 mln zł netto. Na poczet ceny nabycia Kupujący zapłacił kwotę 1,13 mln zł stanowiącą wadium. Pozostała część ceny nabycia zostanie zapłacona przez Kupującego najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości. Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym o zawarciu umowy sprzedaży Nieruchomości lub braku możliwości jej zawarcia w związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w akapicie poprzednim tj. wykonaniu prawa pierwokupu.

Data publikacji: 28.03.2018 r., godz. 16:39

 

Poprzedni raport: 28 Marzec 2018

10/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 kwietnia 2018 r. oraz projekty uchwał

Czytaj więcej