Raport 1/2018 Wybór firmy audytorskiej

Data sporządzenia 2018-05-15
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wybór firmy audytorskiej
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15.05.2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej do realizacji niżej opisach usług atestacyjnych:

a) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A. według stanu na 30.06.2018 r.

b) przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. według stanu na 30.06.2018 r.

c) przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A. według stanu na 30.06.2019 r.

d) przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. według stanu na 30.06.2019 r.

e) badania sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2018,

f) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2018,

g) badania sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2019,

h) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2019.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok.1B, 02-695 Warszawa (podmiot wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 477). Emitent korzystał z usług tego podmiotu w analogicznym zakresie przedmiotowym w latach obrotowych 2014 - 2017.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 12 ust. 2 lit. g) Statutu Emitenta oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Data publikacji: 15.05.2018 r., godz. 13:39

 

Poprzedni raport: 24 Kwiecień 2018

17/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 roku

Czytaj więcej