Raport 19/2019 Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Data sporządzenia 2019-11-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12.11.2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji (Program). W ślad za wyżej wymienioną uchwałą, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 12.11.2019 r. podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Emitenta zobowiązań finansowych wynikających z ustanowionego Programu.

W ramach Programu Emitent może wyemitować, w ramach jednej lub kilku serii, obligacje odsetkowe, na okaziciela, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych). Obligacje zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o obligacjach i w związku z art. 5 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie będą posiadały formy dokumentu.

Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A.

Środki z emisji obligacji w ramach Programu przeznaczone zostaną na realizację istotnych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta (Grupa) oraz na finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie Grupy.

Emisje obligacji w ramach Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31.12.2020 r.

Data publikacji: 12.11.2019 r., godz. 16:18

 

Poprzedni raport: 02 Październik 2019

18/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2019 r.

Czytaj więcej