Raport 16/2018 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia 2018-04-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2018 z dnia 28 marca 2018 roku oraz 14/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 24 kwietnia 2018 r. uchwałę nr 8/04/2018 w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy (Dywidenda).

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 8/04/2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło przeznaczyć cześć zysku za rok 2017 oraz cześć kapitału zapasowego Spółki łącznie w kwocie 15 120 000, 00zł (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych) do wypłaty dla akcjonariuszy Emitenta. Na każdą akcję Emitenta będzie przypadała kwota 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery groszy) Dywidendy.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Emitenta w liczbie 18.000.000 sztuk.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło jako dzień Dywidendy datę 2 maja 2018 r. oraz dzień wypłaty Dywidendy datę 11 maja 2018 r. 

Data publikacji: 24.04.2018 r., godz. 14:30

 

Poprzedni raport: 24 Kwiecień 2018

15/2018 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej