Raport 12/2019 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia 2019-04-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2019 z dnia 27 marca 2019 roku oraz 9/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 24 kwietnia 2019 r. uchwałę nr 7/04/2019 w sprawie przeznaczenia części zysku Spółki za rok 2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy (Dywidenda).

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 7/04/2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło przeznaczyć cześć zysku netto Spółki za rok 2018, w łącznej kwocie 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) do wypłaty dla akcjonariuszy Emitenta. Na każdą akcję Emitenta będzie przypadała kwota 2,00 zł (słownie: dwa złote) Dywidendy.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Emitenta w liczbie 18.000.000 sztuk.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło jako dzień Dywidendy datę 7 maja 2019 r. oraz dzień wypłaty Dywidendy datę 14 maja 2019 r.

Data publikacji: 24.04.2019 r., godz. 13: 45

 

Poprzedni raport: 24 Kwiecień 2019

11/2019 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej