Raport 14/2018 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Data sporządzenia 2018-04-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 28.03.2018 r. Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16.04.2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie części zysku z 2017 roku oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy, a także dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysku netto wypracowana przez Spółkę poprzednich latach obrotowych i stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego Spółki, w łącznej kwocie 15.120.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych), została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery grosze) Dywidendy. Zarząd zawnioskował, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło jako dzień dywidendy datę 2.05.2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 11.05.2018 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku z 2017 roku oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy, a także terminów dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 kwietnia 2018 r. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 28.03.2018 r.).

Data publikacji: 16.04.2018 r., godz. 14:49

 

Poprzedni raport: 03 Kwiecień 2018

13/2018 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2018 r.

Czytaj więcej