Raport 9/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Data sporządzenia 2019-04-15
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 27.03.2019 r. Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15.04.2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie części zysku Spółki z 2018 roku na wypłatę dywidendy, a także dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2018 roku w łącznej kwocie 36.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych), została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 2,00 zł (słownie: dwa złote) Dywidendy. Zarząd zawnioskował, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło jako dzień dywidendy datę 07.05.2019 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 14.05.2019 r.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku Spółki z 2018 roku na wypłatę dywidendy, a także terminów dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24.04.2019 r. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2019 z dnia 27.03.2019 r.).

Data publikacji: 15.04.2019 r., godz. 12:23

 

Poprzedni raport: 01 Kwiecień 2019

8/2019 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2019 r.

Czytaj więcej