Raport 9/2018 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana polityki dywidendy

Data sporządzenia 2018-03-28
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy oraz zmiana polityki dywidendy
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 28.03.2018 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie części zysku z 2017 r. oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy. 

Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2017 r. oraz część zysku netto wypracowana przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego, w łącznej kwocie 15 120.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych), została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda).

Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery groszy) Dywidendy. 

Powyższa rekomendacja uwzględnia wysoki poziom kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych oraz jednostkowy wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2017. 

Zarząd Emitenta zawnioskował, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło jako dzień dywidendy datę 2 maja 2018 r. oraz jako dzień wypłaty dywidendy datę 11 maja 2018 r. 

Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku z 2017 r. oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż podjął uchwałę w sprawie zmiany polityki dywidendowej. Nowa polityka dywidendowa stosowana będzie począwszy od dywidendy za bieżący rok obrotowy (tj. okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.), po Dywidendzie określonej powyżej. Nowa polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu kwoty dywidendy w wysokości do 50% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy. Zarząd rekomendując Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy będzie uwzględniał przede wszystkim wygenerowane przepływy gotówkowe i zysk netto wypracowany przez Grupę, potrzeby inwestycyjne Grupy oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego.

Data publikacji: 28.03.20018 r., godz. 07:30

 

Poprzedni raport: 19 Marzec 2018

8/2018 – Powołanie Zarządu na nową kadencję

Czytaj więcej