Raport 16/2019 Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2019 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej dotychczasową treść Statutu Spółki oraz treść dokonanych zmian:
1. dotychczasowy § 12 ust. 2 lit. i Statutu Spółki:
"i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,"
- otrzymuje brzmienie:
"i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile łączna wartość takiego rozporządzenia przekroczy 30% kapitałów własnych Spółki ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki";
2. w § 16 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
"3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Tekst jednolity statutu Lokum Deweloper S.A. Pobierz

Data publikacji: 01.07.2019 r., godz. 13:54

 

Poprzedni raport: 10 Czerwiec 2019

15/2019 – Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Czytaj więcej