Raport 2021 Skonsolidowany raport roczny SRR

Data sporządzenia 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Skonsolidowany raport roczny SRR
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
  2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 190 993,00 285 859,00 42 688,00 66 451,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 314,00 80 952,00 7 893,00 18 818,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 630,00 75 723,00 5 728,00 17 603,00
IV. Zysk (strata) netto 20 348,00 62 206,00 4 548,00 14 460,00
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszeom podmiotu dominującego 17 184,00 54 738,00 3 841,00 12 724,00
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) 0,95 3,04 0,21 0,71
VII. Aktywa 741 527,00 688 357,00 160 685,00 161 643,00
VIII. Zobowiązania długoterminowe 166 623,00 202 260,00 36 106,00 47 496,00
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 196 705,00 118 762,00 42 625,00 27 888,00
X. Kapitał własny 378 199,00 367 335,00 81 953,00 86 259,00
XI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 381 208,00 366 793,00 82 606,00 86 132,00

 

Dla pozycji I - VI:
- średni kurs EUR/PLN w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosił 4,4742 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR/PLN w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 4,3018 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VII - XI:
- średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148;
- średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585;

List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy plik xhtml
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  plik zip xhtml
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r._podpisy  plik xades
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. plik xhtml
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r._podpisy plik xades
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok 2020 plik xhtml
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok 2020_podpisy plik xades
Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 plik xhtml
Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020_podpisy plik xades
Informacja Zarządu plik xhtml
Informacja Zarządu_podpisy plik xades
Oświadczenie Rady Nadzorczej plik xhtml
Ocena Rady Nadzorczej plik xhtml

Prezentacja Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w formacie pdf (plik nie stanowi wersji oficjalnej) plik pdf

 

Data publikacji: 12.03.2021 r., godz. 07:20

 

Poprzedni raport: 12 Marzec 2021

2021 – Raport okresowy roczny RR

Czytaj więcej