Raport 3/2020 Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Data sporządzenia 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży 135 020 210 913 30 396 48 952
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 928 63 280 6 963 14 687
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 26 470 59 251 5 959 13 752
IV. Zysk (strata) netto 21 742 47 643 4 895 11 058
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 19 045 41 618 4 287 9 659
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) 1,058 2,312 0,238 0,537
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -36 761 -38 280 -8 276 -8 885
  Stan na 2020-09-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-09-30 Stan na 2019-12-31
VIII. Aktywa 693 627 688 357 153 227 161 643
IX. Zobowiązania długoterminowe 156 016 202 260 34 465 47 496
X. Zobowiązania krótkoterminowe 157 605 118 762 34 816 27 888
XI. Kapitał własny 380 006 367 335 83 946 86 259
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 383 322 366 793 84 678 86 132
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
XIII. Przychody ze sprzedaży 12 983 12 380 2 923 2 873
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -186 -287 -42 -67
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 57 523 37 912 12 950 8 799
XVI. Zysk (strata) netto 57 201 38 619 12 877 8 963
XVII. Zysk na akcję (PLN/EUR) 3,178 2,146 0,715 0,498
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -75 196 -36 361 -16 928 -8 439
  Stan na 2020-09-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-09-30 Stan na 2019-12-31
XIX. Aktywa 442 182 389 020 97 681 91 351
XX. Zobowiązania długoterminowe 118 630 222 056 26 206 52 144
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 102 440 3 053 22 630 717
XXII. Kapitał własny 221 112 163 911 48 845 38 490

Raport kwartalny za okres 1.01.2020 r. - 30.09.2020 r. Pobierz

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:

- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020 wynosił 4,4420 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2019 - 30.09.2019 wynosił 4,3086 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs EUR/PLN na dzień 30.09.2020 wynosił 4,5268;

- średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585.

Data publikacji: 30.11.2020 r., godz. 07:15

 

Poprzedni raport: 02 Wrzesień 2020

Raport 2020 – Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

Czytaj więcej