Raport 2015 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Data sporządzenia 2015-04-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

2015/Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014

  1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku sporządzone według MSSF Pobierz     
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w 2014 roku Pobierz    
  3. List Prezesa Lokum Deweloper S.A. do Obligatariuszy Pobierz   
  4. Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pobierz  
  5. Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. w przedmiocie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Pobierz  
  6. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego Pobierz   
  7. Raport biegłego rewidenta z przeglądu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Pobierz