Raport 2020 Raport okresowy roczny za 2019 R

Data sporządzenia 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy roczny za 2019 R
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 17 897 18 534 4 160 4 344
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -313 -1 172 -73 -275
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 39 058 37 743 9 079 8 846
IV. Zysk (strata) netto 39 527 38 293 9 188 8 974
V. Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,196 2,127 0,510 0,499
VI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 2,196 2,127 0,510 0,499
VII. Aktywa 389 020 479 290 91 351 111 463
VIII. Zobowiązania długoterminowe 222 056 314 285 52 144 73 090
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 3 053 4 621 717 1 075
X. Kapitał własny 163 911 160 384 38 490 37 299

Dla pozycji I - VI:
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 4,3018 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 wynosił 4,2669 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VII - X:
- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2019wynosił 4,2585; 
- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000; 

List Prezesa Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy Pobierz

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. (w tym Spółki) za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Pobierz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. za rok 2019 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 Pobierz

Informacja Zarządu Pobierz

Oświadczenie Rady Nadzorczej Pobierz

Ocena Rady Nadzorczej Pobierz

Data publikacji: 25.03.2020 r., godz. 07:12

 

Poprzedni raport: 20 Listopad 2019

3/2019 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Czytaj więcej