Raport 2019 Raport okresowy roczny za 2018 R

Data sporządzenia 2019-03-27
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy roczny za 2018 R
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 18 534 17 310 4 344 4 078
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 172 -867 -275 -204
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 37 743 99 8 846 23
Zysk _strata_ netto 38 293 4 8 974 1
Zysk na akcję _PLN; EUR_ 2,127 0 0,499 0
Rozwodniony zysk na akcję _PLN; EUR_ 2,127 0 0,499 0
Aktywa 479 290 416 679 111 463 99 901
Zobowiązania długoterminowe 314 285 265 026 73 090 63 542
Zobowiązania krótkoterminowe 4 621 12 321 1 075 2 954
Kapitał własny 160 384 137 211 37 299 32 897

Dla pozycji I - VI:

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 wynosił 4,2669 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 wynosił 4,2447 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VII - X:

- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000; 

- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709; 

 

List Prezesa Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy Pobierz

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. _w tym Spółki_ za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Pobierz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. 2018 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 Pobierz

Informacja Zarządu Pobierz

Oświadczenie Rady Nadzorczej Pobierz

Ocena Rady Nadzorczej Pobierz

Data publikacji: 27.03.2019 r., godz. 07:09

 

Poprzedni raport: 14 Listopad 2018

3/2018 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Czytaj więcej