Raport 2020 Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Data sporządzenia 2020-03-25
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowyc

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 285 859 322 434 66 451 75 566
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 952 96 168 18 818 22 538
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 75 723 88 591 17 603 20 762
IV. Zysk (strata) netto 62 206 73 027 14 460 17 115
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 54 738 64 320 12 724 15 074
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) 3,041 3,573 0,707 0,837
VII. Aktywa 688 357 726 578 161 643 168 972
VIII. Zobowiązania długoterminowe 202 260 197 444 47 496 45 917
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 118 762 179 495 27 888 41 743
X. Kapitał własny 367 335 349 639 86 259 81 311
XI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 366 793 348 055 86 132 80 943

Dla pozycji I - VI:
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 4,3018 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 wynosił 4,2669 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VII - XI:
- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585; 
- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000; 

List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy Pobierz

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Pobierz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok 2019 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 Pobierz

Informacja Zarządu Pobierz

Oświadczenie Rady Nadzorczej Pobierz

Ocena Rady Nadzorczej Pobierz

Data publikacji: 25.03.2020 r., godz. 07:26

 

Poprzedni raport: 25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny za 2019 R

Czytaj więcej