Raport 2019 Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Data sporządzenia 2019-03-27
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2018 2017 2018 2017
Przychody ze sprzedaży 322 434 221 233 75 566 52 120
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 96 168 69 429 22 538 16 357
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 88 591 62 705 20 762 14 773
Zysk _strata_ netto 73 027 76 630 17 115 18 053
Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 64 320 71 410 15 074 16 823
Zysk na akcję 3,57 3,97 0,84 0,93
Aktywa 726 578 570 623 168 972 136 811
Zobowiązania długoterminowe 197 444 182 659 45 917 43 794
Zobowiązania krótkoterminowe 179 495 90 650 41 743 21 734
Kapitał własny 349 639 297 313 81 311 71 283
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 348 055 298 855 80 943 71 652

Dla pozycji I - VI:

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018 wynosił 4,2669 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 wynosił 4,2447 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VII - X:

- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000; 

- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709; 

 

List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy Pobierz

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Pobierz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper 2018 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 Pobierz

Informacja Zarządu Pobierz

Oświadczenie Rady Nadzorczej Pobierz

Ocena Rady Nadzorczej Pobierz

Data publikacji: 27.03.2019 r., godz. 07:20

 

Poprzedni raport: 27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny za 2018 R

Czytaj więcej