Raport 2021 Raport okresowy roczny RR

Data sporządzenia 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy roczny RR
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 19 661,00 17 897,00 4 394,00 4 160,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -294,00 -313,00 -66,00 -73,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56 144,00 39 058,00 12 548,00 9 079,00
IX. Zysk (strata) netto 55 437,00 39 527,00 12 390,00 9 188,00
V. Zysk na akcję (PLN; EUR) 3,08 2,20 0,69 0,51
VI. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 3,08 2,20 0,69 0,51
VII. Aktywa 481 510,00 389 020,00 104 340,00 91 351,00
VIII. Zobowiązania długoterminowe 155 719,00 222 056,00 33 743,00 52 144,00
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 106 443,00 3 053,00 23 066,00 717,00
X. Kapitał własny 219 348,00 163 911,00 47 531,00 38 490,00
 
Dla pozycji I - VI:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wynosił 4,4742 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019 wynosił 4,3018 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
 
Dla pozycji VII - X:
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148;
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585;
 

List Prezesa Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy plik xhtml
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  plik xhtml
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r._podpisy plik xades
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. (w tym Spółki) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. plik xhtml
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. (w tym Spółki) za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r._podpisy plik xades
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. za rok 2020 plik xhtml
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. za rok 2020_podpisy plik xades
Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 plik xhtml
Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020_podpisy plik xades
Informacja Zarządu plik xhtml
Informacja Zarządu_podpisy plik xades
Oświadczenie Rady Nadzorczej plik xhtml
Ocena Rady Nadzorczej plik xhtml

Data publikacji: 12.03.2021 r., godz. 07:08

 

 

Poprzedni raport: 30 Listopad 2020

3/2020 – Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Czytaj więcej