Raport Raport 2020 Raport okresowy półroczny za 2020 PSr

Data sporządzenia 2020-09-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR
  półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 108 078 193 229 24 335 45 063
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 031 62 244 6 311 14 516
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 25 426 59 197 5 725 13 805
Zysk (strata) netto 20 849 48 904 4 694 11 405
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 18 331 43 613 4 127 10 171
Zysk na akcję (PLN; EUR) 1,018 2,423 0,229 0,565
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (70 219) (71 874) (15 810) (16 762)
  Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31
Aktywa 626 012 688 357 140 173 161 643
Zobowiązania długoterminowe 106 872 202 260 23 930 47 496
Zobowiązania krótkoterminowe 135 027 118 762 30 234 27 888
Kapitał własny 384 113 367 335 86 008 86 259
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 385 124 366 793 86 235 86 132
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 8 281 8 038 1 865 1 875
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (363) (144) (82) (34)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56 750 38 642 12 778 9 012
Zysk (strata) netto 56 651 39 229 12 755 9 149
Zysk na akcję (PLN; EUR) 3,147 2,179 0,709 0,508
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (89 455) (69 088) (20 142) (16 112)
  Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-06-30 Stan na 2019-12-31
Aktywa 442 877 389 020 99 166 91 351
Zobowiązania długoterminowe 121 277 222 056 27 156 52 144
Zobowiązania krótkoterminowe 101 038 3 053 22 624 717
Kapitał własny 220 562 163 911 49 387 38 490

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs EUR/PLN w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 wynosił 4,4413 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs EUR/PLN w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 wynosił 4,2880 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).
                                                         

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs EUR/PLN na dzień 30.06.2020 wynosił 4,4660; 

- średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 Pobierz

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego raportu za okres od 1.01.2020 do 30.06.2020 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper 30.06.2020 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2020 Pobierz

Data publikacji: 02.09.2020 r., godz. 7:17

 

 

Poprzedni raport: 13 Maj 2020

1/2020 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Czytaj więcej