Raport 2019 Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Data sporządzenia 2019-08-28
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR
  półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 193 229 13 526 45 063 3 190
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 244 (4 826) 14 516 (1 138)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 197 (8 558) 13 805 (2 019)
Zysk (strata) netto 48 904 (7 578) 11 405 (1 787)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 43 613 (7 257) 10 171 (1 712)
Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,423 (0,403) 0,565 (0,095)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (71 874) (103 917) (16 762) (24 512)
  Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31
Aktywa 595 903 726 578 140 147 168 972
Zobowiązania długoterminowe 142 779 197 444 33 579 45 917
Zobowiązania krótkoterminowe 93 175 179 495 21 913 41 743
Kapitał własny 359 949 349 639 84 654 81 311
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 355 668 348 055 83 647 80 943
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 8 038 8 398 1 875 1 981
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (144) (243) (34) (57)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 38 642 40 417 9 012 9 533
Zysk (strata) netto 39 229 40 613 9 149 9 580
Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,179 2,256 0,508 0,532
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (69 088) (5 909) (16 112) (1 394)
  Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-06-30 Stan na 2018-12-31
Aktywa 390 164 479 290 91 760 111 463
Zobowiązania długoterminowe 224 348 314 285 52 763 73 090
Zobowiązania krótkoterminowe 2 203 4 621 518 1 075
Kapitał własny 163 613 160 384 38 479 37 299

 

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 - 30.06.2019 wynosił 4,2880 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 wynosił 4,2395 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs PLN / EUR na dzień 30.06.2019 wynosił 4,2520;

- średni kurs PLN/ EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 Pobierz

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego raportu za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper 30.06.2019 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2019 Pobierz

Data publikacji: 28.08.2019 r., godz. 07:19

 

Poprzedni raport: 15 Maj 2019

1/2019 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Czytaj więcej