Raport 2018 Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Data sporządzenia 2018-08-08
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR
  półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 13 526 10 678 3 190 2 514
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 826) (4 834) (1 138) (1 138)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 558) (8 085) (2 019) (1 904)
Zysk (strata) netto (7 578) (7 284) (1 788) (1 715)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (7 257) (6 896) (1 712) (1 624)
Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,403) (0,383) (0,095) (0,090)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (103 917) 28 005 (24 512) 6 593
  Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31
Aktywa 699 341 570 623 160 341 136 811
Zobowiązania długoterminowe 197 532 182 660 45 289 43 794
Zobowiązania krótkoterminowe 232 776 90 650 53 369 21 734
Kapitał własny 269 033 297 313 61 682 71 283
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 276 478 298 855 63 389 71 652
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 8 398 8 037 1 981 1 892
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (243) (97) (57) (23)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 40 417 (301) 9 534 (71)
Zysk (strata) netto 40 613 (269) 9 580 (63)
Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,256 (0,015) 0,532 (0,004)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5 909) 24 305 (1 394) 5 722
  Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-06-30 Stan na 2017-12-31
Aktywa 425 246 416 679 97 498 99 901
Zobowiązania długoterminowe 258 742 265 026 59 323 63 542
Zobowiązania krótkoterminowe 2 022 12 321 464 2 954
Kapitał własny 162 704 137 211 37 304 32 897

 

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 wynosił 4,2395 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017 wynosił 4,2474 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs PLN / EUR na dzień 30.06.2018 wynosił 4,3616; 
- średni kurs PLN/ EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Pobierz

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Pobierz

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.20178 r. do 30.06.2018 r. Pobierz

Oświadczenie zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 Pobierz

Oświadczenie zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. 30.06.2018 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2018 Pobierz

Data publikacji: 08.08.2018 r., godz. 07:18

 

 

Poprzedni raport: 16 Maj 2018

1/2018 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Czytaj więcej