Raport 2017 Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Data sporządzenia 2017-08-09
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy półroczny za 2017 PSr
Podstawa prawna zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży 10 678 70 960 2 514 16 199
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 834) 16 443 (1 138) 3 754
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 085) 14 988 (1 904) 3 422
IV. Zysk (strata) netto (7 284) 15 277 (1 715) 3 488
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (6 896) 13 997 (1 624) 3 195
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,383) 0,780 (0,090) 0,178
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 28 005 (34 744) 6 593 (7 932)
  Stan na 2017-06-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-06-30 Stan na 2016-12-31
VIII. Aktywa 506 830 385 409 119 917 87 118
IX. Zobowiązania długoterminowe 137 473 75 765 32 526 17 126
X. Zobowiązania krótkoterminowe 154 985 66 671 366 670 15 070
XI. Kapitał własny 214 372 242 973 50 721 54 922
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 220 549 241 485 52 182 54 585
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
XIII. Przychody ze sprzedaży 8 037 5 354 1 892 1 222
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (97) (758) (23) (173)
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (301) 143 (71) 33
XVI. Zysk (strata) netto (269) 82 (63) 19
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,015) 0,005 (0,004) 0,001
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 24 305 11 081 5 722 2 530
  Stan na 2017-06-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-06-30 Stan na 2016-12-31
XIX. Aktywa 329 789 287 335 78 029 64 949
XX. Zobowiązania długoterminowe 143 929 100 923 34 054 22 813
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 46 816 33 670 11 077 7 611
XXII. Kapitał własny 136 938 151 247 32 400 34 188

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 30.06.2017 wynosił 4,2474 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2016 - 30.06.2016 wynosił 4,3805 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs PLN / EUR na dzień 30.06.2017 wynosił 4,2265;

- średni kurs PLN/ EUR na dzień 31.12.2016 wynosił 4,4240.

 

Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. pobierz

Półroczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. pobierz

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. pobierz

Oświadczenie zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 pobierz

Oświadczenie zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. PJSF za I półrocze 2017 pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper PSSF za I półrocze 2017 pobierz

Data publikacji: 9.08.2017 r., godz. 7:18

 

Poprzedni raport: 17 Maj 2017

1/2017 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

Czytaj więcej