Raport 2016 Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

Data sporządzenia 2016-08-11
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy półroczny za 2016 PSr
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za I półrocze 2016 Pobierz

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za I półrocze 2016 Pobierz

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za I półrocze 2016 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do raportu śródrocznego za I półrocze Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Lokum Deweloper S.A. za I półrocze 2016 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za I półrocze 2016 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE

  w tys.   w tys. EUR
  półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 70 960 39 548 16 199 9 566
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 443 11 990 3 754 2 900
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 988 11 650 3 422 2 818
Zysk (strata) netto 15 277 11 743 3 488 2 841
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 13 997 10 820 3 195 2 617
Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,780 0,720 0,178 0,174
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (34 744) (18 040) (7 932) (4 364)
  Stan na 2016-06-30 Stan na 2015-12-31 Stan na 2016-06-30 Stan na 2015-12-31
Aktywa 323 212 313 823 73 034 73 641
Zobowiązania długoterminowe 65 362 73 414 14 769 17 227
Zobowiązania krótkoterminowe 44 714 30 404 10 104 7 135
Kapitał własny 213 136 210 005 48 161 49 280
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 212 662 209 825 48 054 49 237
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Przychody ze sprzedaży 5 354 3 929 1 222 950
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (758) (448) (173) (108)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 143 58 33 14
Zysk (strata) netto 82 (163) 19 (39)
Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,005 (0,011) 0,001 (0,003)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 081 (25 373) 2 530 (6 137)
  Stan na 2016-06-30 Stan na 2015-12-31 Stan na 2016-06-30 Stan na 2015-12-31
Aktywa 268 534 235 920 60 679 55 361
Zobowiązania długoterminowe 115 074 71 402 26 002 16 755
Zobowiązania krótkoterminowe 817 1 199 185 281
Kapitał własny 151 179 162 257 34 161 38 075

 

Data publikacji: 11.08.2016 r., godz. 7:56

 

Poprzedni raport: 11 Maj 2016

1/2016 – Lokum Deweloper S.A. raport okresowy skonsolidowany za I kw. 2016 r.

Czytaj więcej