Raport 3/2022 Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

Data sporządzenia 2022-11-09
Skrócona nazwa emitenta Lokum Deweloper S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2022-30.09.2022 Pobierz

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-01
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 143 169 198 138 30 539 43 466
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 913 55 479 8 087 12 170
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 692 47 898 1 854 10 507
Zysk (strata) netto 5 573 39 344 1 189 8 631
dominującego 4 537 35 597 968 7 809
Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,25 1,98 0,05 0,43
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i i ch ekwiwalentów 59 319 (49 852) 12 653 (10 936)
  Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31 Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31
Aktywa 975 981 845 331 200 415 183 792
Zobowiązania długoterminowe 248 504 308 413 51 030 67 055
Zobowiązania krótkoterminowe 352 707 131 985 72 427 28 696
Kapitał własny 374 770 404 933 76 958 88 040
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 376 715 406 272 77 357 88 332
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-01
Przychody ze sprzedaży 20 870 16 845 4 452 3 695
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 77 (161) 16 (35)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 802) 47 934 (1 451) 10 515
Zysk (strata) netto (6 166) 47 696 (1 315) 10 463
Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,34) 2,65 (0,07) 0,58
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 103 (36 108) 2 368 (7 921)
  Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31 Stan na 2022-09-30 Stan na 2021-12-31
Aktywa 579 866 544 610 119 074 118 409
Zobowiązania długoterminowe 224 532 264 134 46 107 57 428
Zobowiązania krótkoterminowe 132 601 22 462 27 229 4 884
Kapitał własny 222 733 258 014 45 738 56 097

 

 

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2022 - 30.09.2022 wynosił 4,6880 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021 wynosił 4,5585 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs EUR/PLN na dzień 30.09.2022 wynosił 4,8698;
- średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2021 wynosił 4,5994.
 

Data publikacji: 09.11.2022 r., godz. 07:21

 

Poprzedni raport: 07 Wrzesień 2022

Raport 2022 – LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Czytaj więcej