Raport 3/2021 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

Data sporządzenia 2021-11-03
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2021-30.09.2021 Pobierz 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży  198 138 135 020 43 466 30 396
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 55 479 30 928 12 170 6 963
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 47 898 26 470 10 507 5 959
IV. Zysk (strata) netto 38 994 21 742 8 554 4 895
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 35 247 19 045 7 732 4 287
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 1,96 1,06 0,43 0,24
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (49 852) (36 761) (10 936) (8 276)
  Stan na 2021-09-30 Stan na 2020-12-31 Stan na 2021-09-30 Stan na 2020-12-31
VIII. Aktywa 797 503 741 527 172 139 160 685
IX. Zobowiązania długoterminowe 247 095 166 623 53 335 36 106
X. Zobowiązania krótkoterminowe 145 367 196 705 31 377 42 625
XI. Kapitał własny 405 041 378 199 87 427 81 953
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 407 219 381 208 87 897 82 606
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3 kwartały_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
XII. Przychody ze sprzedaży 16 845 12 983 3 695 2 923
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (161) (186) (35) (42)
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 47 934 57 523 10 515 12 950
XVI. Zysk (strata) netto 47 696 57 201 10 463 12 877
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,65 3,18 0,58 0,72
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (36 108) (75 196) (7 921) (16 928)
  Stan na 2021-09-30 Stan na 2020-12-31 Stan na 2021-09-30 Stan na 2020-12-31
XIX. Aktywa 518 732 481 510 111 967 104 340
XX. Zobowiązania długoterminowe 237 517 155 719 51 267 33 743
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 23 171 106 443 5 001 23 066
XXII. Kapitał własny 258 044 219 348 55 698 47 531

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:

- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021 wynosił 4,5585 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 30.09.2020 wynosił 4,4420 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).


Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs EUR/PLN na dzień 30.09.2021 wynosił 4,6329; 

- średni kurs EUR/PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148.

Data publikacji: 3.11.2021 r., godz. 07:14

 

Poprzedni raport: 08 Wrzesień 2021

Raport 2021 – LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

Czytaj więcej