Raport 3/2019 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

Data sporządzenia 2019-11-20
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-30.09.2019 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 210 913 224 574 48 952 52 798
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 63 280 70 016 14 687 16 461
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 251 64 414 13 752 15 144
IV. Zysk (strata) netto 47 643 51 056 11 058 12 003
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 41 618 46 423 9 659 10 914
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,312 2,579 0,537 0,606
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (38 280) 17 219 (8 885) 4 048
  Stan na 2019-09-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-09-30 Stan na 2018-12-31
VIII. Aktywa 635 802 726 578 145 373 168 972
IX. Zobowiązania długoterminowe 135 161 197 444 30 904 45 917
X. Zobowiązania krótkoterminowe 145 366 179 495 33 237 41 734
XI. Kapitał własny 355 275 349 639 81 232 81 311
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 353 673 348 055 80 865 80 943
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3 kwartały_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
XIII. Przychody ze sprzedaży 12 380 13 001 2 873 3 057
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (287) (270) (67) (64)
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 37 912 39 962 8 799 9 395
XVI. Zysk (strata) netto 38 619 40 738 8 963 9 578
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,146 2,263 0,498 0,532
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (36 361) 111 230 (8 439) 26 150
  Stan na 2019-09-30 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-09-30 Stan na 2018-12-31
XIX. Aktywa 324 941 479 290 74 296 111 463
XX. Zobowiązania długoterminowe 158 062 314 285 36 140 73 090
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 3 876 4 621 886 1 075
XXII. Kapitał własny 163 003 160 384 37 270 37 299

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 - 30.09.2019 wynosił 4,3086 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 wynosił 4,2535 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs PLN/EUR na dzień 30.09.2019 wynosił 4,3736;

- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000.

Data publikacji: 20.11.2019 r., godz. 07:20

 

Poprzedni raport: 28 Sierpień 2019

2019 – Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

Czytaj więcej