Raport 3/2018 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

Data sporządzenia 2018-11-14
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2018-30.09.2018 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży 224 574 64 972 52 798 15 264
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 70 016 12 691 16 461 2 982
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 64 414 7 562 15 144 1 776
IV. Zysk _strata_ netto 51 056 7 247 12 003 1 702
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 46 423 6 445 10 914 1 514
VI. Zysk na akcję _PLN; EUR_ 2,579 0,358 0,606 0,084
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 17 219 17 251 4 048 4 053
  Stan na 2018-09-30 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-09-30 Stan na 2017-12-31
VIII. Aktywa 713 657 570 623 167 078 136 811
IX. Zobowiązania długoterminowe 198 813 182 660 46 545 43 794
X. Zobowiązania krótkoterminowe 187 175 90 650 43 821 21 734
XI. Kapitał własny 327 668 297 313 76 712 71 283
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 330 158 298 855 77 295 71 652
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
XIII. Przychody ze sprzedaży 13 001 12 046 3 057 2 830
XIV. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej (270) (196) (64) (46)
XV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 39 962 89 9 395 21
XVI. Zysk _strata_ netto  40 738 27 9 578 6
XVII. Zysk na akcję _PLN; EUR_ 2,263 0,002 0,532 0,001
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 111 230 11 888 26 150 2 793
  Stan na 2018-09-30 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-09-30 Stan na 2017-12-31
XIX. Aktywa 450 907 416 679 105 564 99 901
XX. Zobowiązania długoterminowe 282 421 265 026 66 119 63 542
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 391 12 321 1 028 2 954
XXII. Kapitał własny 162 829 137 211 38 121 32 897 
 


 Data publikacji: 14.11.2018 r., godz. 7:22

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 30.09.2018 wynosił 4,2535 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 30.09.2017 wynosił 4,2566 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).


Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs PLN/EUR na dzień 30.09.2018 wynosił 4,2714; 

- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709.
 

 

Poprzedni raport: 08 Sierpień 2018

2018 – Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

Czytaj więcej