Raport 2017 Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Data sporządzenia 2017-11-08
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2017-30.09.2017 pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 64 972 106 635 15 264 24 408
Zysk strata z działalności operacyjnej 12 691 24 236 2 982 5 548
Zysk strata przed opodatkowaniem 7 562 21 749 1 776 4 978
Zysk strata netto 7 247 22 312 1 702 5 107
Zysk strata netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 445 20 418 1 514 4 674
Zysk na akcję PLN; EUR 0,358 1,134 0,084 0,260
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 17 251 (45 938) 4 053 (10 515)
  Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31
Aktywa 542 277 385 409 125 845 87 118
Zobowiązania długoterminowe 126 074 75 765 29 258 17 126
Zobowiązania krótkoterminowe 187 300 66 671 43 466 15 070
Kapitał własny 228 903 242 973 53 121 54 922
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 233 890 241 485 54 278 54 585
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartały_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody ze sprzedaży 12 046 8 141 2 830 1 863
Zysk strata z działalności operacyjnej (196) (969) (46) (222)
Zysk strata przed opodatkowaniem 89 259 21 59
Zysk strata netto 27 175 6 40
Zysk na akcję PLN; EUR 0,002 0,010 0,001 0,002
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 11 888 (13 556) 2 793 (3 103)
  Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-09-30 Stan na 2016-12-31
Aktywa 348 275 287 335 80 823 64 949
Zobowiązania długoterminowe 176 593 100 923 40 981 22 813
Zobowiązania krótkoterminowe 31 962 33 670 7 417 7 611
Kapitał własny 137 234 151 247 31 847 34 188

Data publikacji: 08.11.2017 r., godz. 07:09

 

Poprzedni raport: 09 Sierpień 2017

2017 – Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

Czytaj więcej