Raport 1/2018 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr

Data sporządzenia 2018-05-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2018-31.03.2018 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 9 351 6 539 2 238 1 525
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 875 -1 331 -449 -310
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -3 722 -2 521 -891 -588
Zysk _strata_ netto -3 052 -2 221 -730 -518
Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 011 -2 126 -721 -496
Zysk na akcję _PLN; EUR -0,167 -0,118 -0,040 -0,028
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -58 850 -22 757 -14 084 -5 306
  Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31
Aktywa 605 893 570 623 143 969 136 811
Zobowiązania długoterminowe 181 909 182 660 43 224 43 794
Zobowiązania krótkoterminowe 129 723 90 650 30 824 21 734
Kapitał własny 294 261 297 313 69 921 71 283
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 295 844 298 855 70 297 71 652
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody ze sprzedaży 4 156 3 975 995 927
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -119 143 -28 33
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -906 -144 -217 -34
Zysk _strata_ netto -753 -129 -180 -30
Zysk na akcję _PLN; EUR -0,042 -0,007 -0,010 -0,002
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 38 872 10 669 9 303 2 487
  Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31 Stan na 2018-03-31 Stan na 2017-12-31
Aktywa 404 186 416 679 96 040 99 901
Zobowiązania długoterminowe 261 261 265 026 62 079 63 542
Zobowiązania krótkoterminowe 4 648 12 321 1 104 2 954
Kapitał własny 136 458 137 211 32 424 32 897 

 

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 31.03.2018 wynosił 4,1784 _obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie_;- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 31.03.2017 wynosił 4,2891 _obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie_;Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.03.2018 wynosił 4,2085;- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709.

Data publikacji: 16.05.2018 r., godz. 07:18

 

Poprzedni raport: 28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 r.

Czytaj więcej