Raport 1/2017 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr

Data sporządzenia 2017-05-17
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2017-31.03.2017 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 6 539 36 311 1 525 8 336
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 331 8 402 -310 1 929
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -2 521 7 582 -588 1 741
Zysk _strata_ netto -2 221 7 745 -518 1 778
Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 126 7 097 -496 1 629
Zysk na akcję _PLN; EUR_ -0,118 0,394 -0,028 0,091
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -22 757 -25 519 -5 306 -5 858
  Stan na 2017-03-31 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-03-31 Stan na 2016-12-31
Aktywa 404 836 385 409 95 937 87 118
Zobowiązania długoterminowe 54 153 75 765 12 833 17 126
Zobowiązania krótkoterminowe 111 417 66 671 26 403 15 070
Kapitał własny 239 266 242 973 56 701 54 922
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 239 358 241 485 56 723 54 585
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Przychody ze sprzedaży 3 975 2 859 927 656
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 143 -312 33 -72
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -144 137 -34 31
Zysk _strata_ netto -129 365 -30 84
Zysk na akcję _PLN; EUR_ -0,007 0,020 -0,002 0,005
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 669 -1 324 2 487 -304
  Stan na 2017-03-31 Stan na 2016-12-31 Stan na 2017-03-31 Stan na 2016-12-31
Aktywa 295 432 287 335 70 011 64 949
Zobowiązania długoterminowe 79 794 100 923 18 909 22 813
Zobowiązania krótkoterminowe 62 851 33 670 14 894 7 611
Kapitał własny 151 118 151 247 35 812 34 188

Data publikacji: 17.05.2017 r., godz. 7:04

 

Poprzedni raport: 22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 r.

Czytaj więcej