Raport 2018 Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2017 r.

Data sporządzenia 2018-03-28
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2017 r.
Podstawa prawna zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży 17 310 13 975 4 078 3 194
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -867 -278 -204 -64
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 99 158 23 36
IV. Zysk _strata_ netto 4 150 1 34
V. Zysk na akcję _PLN; EUR_ 0 0,008 0 0,002
VI. Rozwodniony zysk na akcję _PLN; EUR_ 0 0,008 0 0,002
VII. Aktywa 416 679 287 335 99 901 64 949
VIII. Zobowiązania długoterminowe 265 026 100 923 63 542 22 813
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 12 321 33 670 2 954 7 611
X. Kapitał własny 137 211 151 247 32 897 34 188

 

Dla pozycji I - VI:'- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 -31.12.2017 wynosił 4,2447 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);'- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 wynosił 4,3757 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);Dla pozycji VII - X:'- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709;'- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2016 wynosił 4,4240;

 

List Prezesa Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy Pobierz

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.201 r. do 31.12.2017 r. Pobierz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper S.A. BJSF 2017 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2017 Pobierz

Data publikacji: 28.03.2018 r., godz. 07:12

 

Poprzedni raport: 08 Listopad 2017

2017 – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

Czytaj więcej