Raport 2017 Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2016 r.

Data sporządzenia 2017-03-22
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2016 r.
Podstawa prawna zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2016 2015 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 13 975 10 577 3 194 2 527
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -278 135 -64 32
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 158 -4 379 36 -1 046
Zysk _strata_ netto 150 -4 756 34 -1 136
Zysk na akcję _PLN; EUR_ 0,008 -0,312 0,002 -0,075
Rozwodniony zysk na akcję _PLN; EUR_ 0,008 -0,312 0,002 -0,075
Aktywa 287 335 235 920 64 949 55 361
Zobowiązania długoterminowe 100 923 71 402 22 813 16 755
Zobowiązania krótkoterminowe 33 670 1 199 7 611 281
Kapitał własny 151 247 162 257 34 188 38 075

Dla pozycji I - VI:- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 wynosił 4,3757 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 wynosił 4,1848 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).Dla pozycji VII - X:- średni kurs PLN / EUR na dzień 30.12.2016 wynosił 4,4240;- średni kurs PLN/ EUR na dzień 31.12.2015 wynosił 4,2615.

List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy Pobierz

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Pobierz

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016 Pobierz

 

Data publikacji: 22.03.2017 r., godz. 8:03

 

Poprzedni raport: 09 Listopad 2016

2016 – LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

Czytaj więcej