Raport 2018 Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 r.

Data sporządzenia 2018-03-28
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 r.
Podstawa prawna zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży 221 233 189 327 52 120 43 268
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 69 429 34 253 16 357 7 828
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 62 705 30 332 14 773 6 939
IV. Zysk _strata_ netto 76 630 46 928 18 053 10 725
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 71 410 42 820 16 823 9 786
VI. Zysk na akcję 3,97 2,38 0,93 0,54
VII. Aktywa 570 623 385 409 136 811 87 118
VIII. Zobowiązania długoterminowe 182 660 75 765 43 794 17 126
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 90 650 66 671 21 734 15 070
X. Kapitał własny 297 313 242 973 71 283 54 922
XI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 298 855 241 485 71 652 54 585

 

Dla pozycji I - VI:- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 wynosił 4,2447 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 wynosił 4,3757 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);Dla pozycji VII - XI:- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2017 wynosił 4,1709;- średni kurs PLN / EUR na dzień 31.12.2016 wynosił 4,4240;

List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy Pobierz

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Pobierz

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper BSSF 2017 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 Pobierz

Data publikacji: 28.03.2018 r., godz. 07:19

 

Poprzedni raport: 28 Marzec 2018

2018 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2017 r.

Czytaj więcej