Raport 2017 Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 r.

Data sporządzenia 2017-03-22
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 r.
Podstawa prawna zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży 189 327 129 176 43 268 30 868
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 34 253 38 430 7 828 9 183
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 30 332 37 277 6 932 8 908
IV. Zysk _strata_ netto 46 928 37 479 10 725 8 956
V. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszm podmiotu dominującego 42 820 34 442 9 786 8 230
VI. Zysk na akcję 2,38 2,26 0,54 0,54
VII. Aktywa 385 409 313 823 87 118 73 641
VIII. Zobowiązania długoterminowe 75 765 73 414 17 126 17 227
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 66 671 30 404 15 070 7 135
X. Kapitał własny 242 973 210 005 54 922 49 280
XI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 241 485 209 825 54 585 49 237

Dla pozycji I - VI:- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 wynosił 4,3757 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 wynosił 4,1848 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).Dla pozycji VII - XI:- średni kurs PLN / EUR na dzień 30.12.2016 wynosił 4,4240;- średni kurs PLN/ EUR na dzień 31.12.2015 wynosił 4,2615.

List Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. do Akcjonariuszy Pobierz

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Pobierz

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 Pobierz

Data publikacji: 22.03.2017 r., godz. 8:09

 

Poprzedni raport: 22 Marzec 2017

2017 – Lokum Deweloper S.A. Raport okresowy roczny za 2016 r.

Czytaj więcej