Raport Raport 2022 LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

Data sporządzenia 2022-09-07
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR
  półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży 56 523 158 681 12 175 34 896
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 873 47 098 1 480 10 358
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (16 355) 42 086 (3 523) 9 255
IV. Zysk (strata) netto (14 809) 34 509 (3 190) 7 589
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (14 804) 31 432 (3 189) 6 912
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,82) 1,75 (0,18) 0,38
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (9 427) 1 384 (2 030) 304
  Stan na 2022-06-30 Stan na 2021-12-31 Stan na 2022-06-30 Stan na 2021-12-31
VIII. Aktywa 871 922 845 331 186 284 183 792
IX. Zobowiązania długoterminowe 236 156 308 413 50 454 67 055
X. Zobowiązania krótkoterminowe 282 245 131 985 60 301 28 696
XI. Kapitał własny 353 521 404 933 75 529 88 040
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 358 004 406 272 76 487 88 332
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
XIII. Przychody ze sprzedaży 14 596 11 224 3 144 2 468
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 (395) 11 (87)
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 445) 46 909 (1 604) 10 316
XVI. Zysk (strata) netto (6 688) 46 901 (1 441) 10 314
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,37) 2,61 (0,08) 0,57
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 330) (17 335) (286) (3 812)
  Stan na 2022-06-30 Stan na 2021-12-31 Stan na 2022-06-30 Stan na 2021-12-31
XIX. Aktywa 600 032 544 610 128 196 118 409
XX. Zobowiązania długoterminowe 249 030 264 134 53 205 57 428
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 129 376 22 462 27 641 4 884
XXII. Kapitał własny 221 626 258 014 47 350 56 097

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2022 - 30.06.2022 wynosił 4,6427 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021 wynosił 4,5472 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs EUR / PLN na dzień 30.06.2022 wynosił 4,6806;

- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2021 wynosił 4,5994.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022 Pobierz

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022 Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego raportu za okres od 1.01.2022 do 30.06.2022 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper 30.06.2022 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2022 Pobierz

Data publikacji: 07.09.2022 r., godz. 7:25

 

Poprzedni raport: 11 Maj 2022

1/2022 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

Czytaj więcej