Raport Raport 2021 LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

Data sporządzenia 2021-09-08
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

 

Treść raportu:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.   w tys. EUR
  półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży 158 681 108 078 34 896 24 335
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 098 28 031 10 358 6 311
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 42 086 25 426 9 255 5 725
IV. Zysk (strata) netto 34 498 20 849 7 587 4 694
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 31 421 18 331 6 910 4 127
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 1,75 1,02 0,38 0,23
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 384 (70 219) 304 (15 810)
  Stan na 2021-06-30 Stan na 2020-12-31 Stan na 2021-06-30 Stan na 2020-12-31
VIII. Aktywa 769 475 741 527 170 208 160 685
IX. Zobowiązania długoterminowe 244 902 166 623 54 172 36 106
X. Zobowiązania krótkoterminowe 124 028 196 705 27 435 42 625
XI. Kapitał własny 400 545 378 199 88 600 81 953
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 403 393 381 208 89 230 82 606
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
XIII. Przychody ze sprzedaży 11 224 8 281 2 468 1 865
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (395) (363) (87) (82)
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 46 909 56 750 10 316 12 778
XVI. Zysk (strata) netto 46 901 56 651 10 314 12 755
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) 2,61 3,15 0,57 0,71
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17 335) (89 455) (3 812) (20 142)
  Stan na 2021-06-30 Stan na 2020-12-31 Stan na 2021-06-30 Stan na 2020-12-31
XIX. Aktywa 519 205 481 510 114 848 104 340
XX. Zobowiązania długoterminowe 237 887 155 719 52 621 33 743
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 24 069 106 443 5 324 23 066
XXII. Kapitał własny 257 249 219 348 56 903 47 531

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:

- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 30.06.2021 wynosił 4,5472 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 30.06.2020 wynosił 4,4413 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie).                                                   

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs EUR / PLN na dzień 30.06.2021 wynosił 4,5208; 

- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz

Oświadczenie Zarządu Lokum Deweloper S.A. do półrocznego raportu za okres od 1.01.2021 do 30.06.2021 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania Lokum Deweloper 30.06.2021 Pobierz

Raport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Lokum Deweloper 30.06.2021 Pobierz

Data publikacji: 08.09.2021 r., godz. 7:10

 

Poprzedni raport: 12 Maj 2021

1/2021 QSr – Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

Czytaj więcej