Raport 2016 LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

Data sporządzenia 2016-11-09
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat LOKUM DEWELOPER SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2016-30.09.2016 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE

  w tys. w tys. EUR
  3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
Przychody ze sprzedaży 106 635 63 659 24 408 15 308
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 236 16 802 5 548 4 040
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21 749 16 074 4 978 3 865
Zysk (strata) netto 22 312 16 249 5 107 3 907
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 20 418 14 896 4 674 3 582
Zysk na akcję (PLN; EUR) 1,134 0,993 0,260 0,239
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (45 938) (11 982) (10 515) (2 881)
  Stan na 2016-09-30 Stan na 2015-12-31 Stan na 2016-09-30 Stan na 2015-12-31
Aktywa 394 297 313 823 91 442 73 641
Zobowiązania długoterminowe 106 482 73 414 24 694 17 227
Zobowiązania krótkoterminowe 67 643 30 404 15 687 7 135
Kapitał własny 220 172 210 005 51 060 49 280
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 219 084 209 825 50 808 49 237
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody ze sprzedaży 8 141 6 046 1 863 1 454
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (969) (856) (222) (206)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 259 (5 967) 59 (1 435)
Zysk (strata) netto 175 (6 234) 40 (1 499)
Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,010 (0,416) 0,002 (0,100)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (13 556) (25 765) (3 103) (6 196)
  Stan na 2016-09-30 Stan na 2015-12-31 Stan na 2016-09-30 Stan na 2015-12-31
Aktywa 304 579 235 920 70 635 55 361
Zobowiązania długoterminowe 150 170 71 402 34 826 16 755
Zobowiązania krótkoterminowe 1 337 1 199 310 281
Kapitał własny 151 272 162 257 35 082 38 075

Data publikacji: 09.11.2016 r., godz. 8:36

 

Poprzedni raport: 11 Sierpień 2016

2016 – Raport okresowy półroczny za 2016 PSr

Czytaj więcej