Raport 25/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 sierpnia 2017 r., projekty uchwał i zamierzone zmiany Statutu

Data sporządzenia 2017-07-27
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 24 sierpnia 2017 r., projekty uchwał i zamierzone zmiany Statutu
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 2017 roku, na godzinę 11:00 we Wrocławiu, w budynku Justin Center we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1/101 .

Załączniki do niniejszego raportu stanowią: pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Ogłoszenie) oraz treść projektów uchwał, które zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Ogłoszenie wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia można pobrać ze strony internetowej Emitenta pod niżej wskazanym linkiem: http://inwestor.lokum-deweloper.pl/pl/wza/

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółki przedstawia poniżej treść proponowanych zmian:

1. dotychczasowy § 10 ust. 10 Statutu Spółki:

"10. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych."

- otrzymuje brzmienie:

"10. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego oraz przez cały okres trwania jego mandatu przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od członków niezależnych rad nadzorczych spółek giełdowych."

2. dotychczasowy § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

"§ 13

1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie komitet audytu. W skład tego komitetu wchodzić będzie co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649) oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym, zadania komitetu audytu wykonywać będzie Rada Nadzorcza kolegialnie.

2. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), oraz zgodnie ze swoim regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."

- otrzymuje brzmienie:

"§13

1. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może powołać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Uchwała i regulamin, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki.

2. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu."

3. dotychczasowy § 15 ust. 2 Statutu Spółki:

"2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez ten Zarząd."

- otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który otwiera i prowadzi Walne Zgromadzenie, wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad otwiera je Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, albo - w ostatniej kolejności - Akcjonariusz lub osoba reprezentująca Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki, który jest obecny na Walnym Zgromadzeniu."

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Załączniki:

Ogłoszenie_Zarządu_Spółki_Lokum_Deweloper_S.A._o_zwołaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_planowanym_na_24.08.2017_r. 
Załącznik_nr_1_Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosow 
Załącznik_nr_2_Projekty_uchwał_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy 

Data publikacji: 27.07.2017 r., godz. 18:17

 

Poprzedni raport: 26 Lipiec 2017

24/2017 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej